Interdisciplinární obor s přesahem do mnoha životních problematik člověka

Pojem „rehabilitace“ se používá v mnoha různých kontextech, ale všeobecná základní definice je založena na myšlence, že každý člověk má právo být aktivním účastníkem a odborníkem při identifikaci svých potřeb a rozhodování o své zdravotní péči. Tato definice pomáhá definovat rozdíl mezi akutní péčí a rehabilitací. Akutní péče je zaměřena na přežití jednotlivce, zatímco rehabilitace se týká vzdělávání a výchovy jednotlivců, aby mohli žít nezávislý život se zaměřením na podporu soběstačnosti a funkční nezávislosti. Tato obecná definice má různý význam v závislosti na kontextu, ať už jde o diskusi o problému se zdravotním postižením, zdravotním problému, zneužívání návykových látek nebo problému s chováním. Tento článek se zaměřuje na rehabilitaci v kontextu zdraví.

V oblasti zdraví, hovoříme-li o akutních nebo chronických onemocněních, úrazech nebo traumatech, lze rehabilitaci definovat jako „soubor intervencí určených k optimalizaci fungování u jedinců se zdravotním stavem v interakci s jejich prostředím“. Ve skutečnosti popisuje každého jednotlivce, který není schopen fungovat bez omezení v důsledku jakýchkoli okolností včetně věku, získané nebo genetické poruchy nebo dysfunkce související s životní událostí, stresem nebo vrozenými anomáliemi.

Klíčovým faktorem v péči o pacienta je pomoci lidem zlepšit jejich funkci a usilovat o nezávislost po akutním úrazu nebo diagnóze dlouhodobého stavu. Pro mnohé je to možné jen prostřednictvím přístupu k rehabilitačním službám. Rehabilitace může být preventivní, obnovující, podpůrná nebo paliativní. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je rehabilitace jednou ze základních součástí univerzálního zdravotního pokrytí, které se vyznačuje „podporou dobrého zdraví, prevencí nemocí, léčbou a paliativní péčí“.

Podle odhadů žije více než miliarda lidí – více než 15 % světové populace – s nějakým druhem postižení. Kromě toho 2,41 miliardy lidí žije s nemocemi, které ovlivňují jejich schopnost vykonávat každodenní úkoly a měly by prospěch z rehabilitačních služeb. To znamená, že jeden ze tří lidí potřebuje tyto služby po dobu trvání nemoci nebo úrazu.

Rehabilitace - EuroPainClinics Fyzio

Role rehabilitace ve zdravotnictví

Cílem rehabilitace je poskytnout lidem nástroje, které potřebují k tomu, aby žili svůj život naplno. Pomáhá jednotlivcům znovu získat dovednosti, schopnosti nebo znalosti, které mohly být ztraceny nebo ohroženy v důsledku nemoci, zranění nebo postižení. Na pomoc při identifikaci potřeb rehabilitace Světová zdravotnická organizace (WHO) vyvinula Mezinárodní klasifikaci funkčnosti, zdravotního postižení a zdraví (International Classification of Functioning, Disability and Health-ICF), která popisuje oblasti zdraví z pohledu těla, jednotlivce a společnosti.

Mezinárodní klasifikace funkčnosti se zaměřuje na to, jak zranění, nemoc nebo porucha ovlivňuje fungování jednotlivce a účast na každodenních aktivitách.

V jakých oblastech je rehabilitace potřebná?

Různé nemoci a poruchy, včetně genetických poruch, mrtvice nebo traumatického poranění mozku, mohou ovlivnit kognitivní (poznávací) a percepční (schopnost vnímání, rozlišování) funkce jedince. Cílem rehabilitace je zlepšit paměť a pozornost pomocí cvičení založených na důkazech. Zaměřuje se také na zajištění bezpečnosti a zlepšení zapojení se do každodenních činností prostřednictvím praxe, vzdělávání, poskytování pomůcek a na ergonomii.

Četné emocionální poruchy, jako je úzkost, deprese a bipolární porucha, mohou bránit fungování člověka. Léčba zahrnuje komplexní přístup, který kombinuje medicínské a farmakoterapeutické intervence se vzděláváním, poradenstvím, emocionální podporou a technikami prevence a zvládání stresu.

Rehabilitace zrakových poruch přesahuje korekci deficitu, zahrnuje přizpůsobení se prostředí a každodenní praxi. Lidé se zrakovým postižením mohou potřebovat vzdělání a podporu, aby se přizpůsobili ztrátě zraku a zvládli každodenní úkoly doma i ve společnosti.

Jasná řeč a efektivní komunikace závisí na používání jazyka a gest. Stavy jako afázie (ztráta či porucha řeči) nebo apraxie (ztráta či porucha plánování a programování motoriky řeči) řeči mohou vzniknout v důsledku zpoždění ve vývoji, potíží s učením nebo neurologických poruch. Rehabilitace řeší tyto problémy prostřednictvím různých intervencí a podpory.

Dysfagie, neschopnost polykat, může výrazně ovlivnit pohodu. Management léčby zahrnuje řešení symptomů, jako je kašel, dušení, regurgitace (zpětný pohyb tekutého obsahu dutých orgánů) a potíže se žvýkáním. I když ne všechny případy lze vyléčit, správná intervence může účinně zvládnout symptomy.

Udržování dobře vyvážené stravy je rozhodující pro obnovu a optimalizaci zdraví. Tělo potřebuje energii, bílkoviny a nenasycené tuky k uzdravení a zotavení. Podvýživa, ať už v důsledku životního stylu nebo nemoci, může ovlivnit zdraví a zotavení.

Bolest ovlivňuje fyzickou, emocionální a sociální pohodu. Multidisciplinární přístup a včasná intervence může zlepšit funkci pacientů s akutní a chronickou bolestí. Zaměření se na potřeby a cíle pacientů zvyšuje pocity kontroly a zmocnění (schopnost vlastními silami nalézt způsob řešení problému, spolehnout se na sebe).

Řízení symptomů souvisejících se střevem a močovým měchýřem zahrnuje zásahy, jako je katetrizace a vzdělávání o výběru stravy. Posílení znalostí pacientů o změnách životního stylu může pozitivně ovlivnit jejich symptomy.

Stavy ohrožující dýchací systém, jako je astma nebo CHOPN (chronická obstrukční nemoc), mohou ovlivnit funkci a způsobit dýchací potíže. Rehabilitační intervence se zaměřují na vzdělávání, léčbu a prevenci respiračních problémů s cílem zlepšit duševní a fyzickou pohodu.

Stavy jako mrtvice nebo kardiovaskulární onemocnění mohou vést k invaliditě, což vyžaduje změny životního stylu a přizpůsobení se nezávislosti. Rehabilitace poskytuje poradenství a podporu v oblasti zdravých návyků, využití různých pomůcek a úprav stravování, výživy a fyzické aktivity.

Včasné zásahy včetně zařazení pomůcek, úprav a cvičení mohou zlepšit motorické dovednosti. Řešení rovnováhy, chůze a funkce horních končetin prostřednictvím rad, tréninku a cvičení předchází akutním zraněním i chronickým stavům.

Rehabilitace zahrnuje vzdělávání, poradenství a praxi v péči o sebe, každodenních činnostech a volnočasových a sportovních aktivitách. Cílem těchto intervencí je zvýšit bezpečnost, nezávislost a účast člověka na společenském a komunitním životě.

Role rehabilitace ve zdravotnictví

Co obsahuje rehabilitační program?

Zapojení se do rehabilitačního programu obvykle zahrnuje spolupráci s multioborovým týmem poskytovatelů zdravotní péče. Tento tým posoudí vaše požadavky, cíle a navrhne personalizovaný plán léčby.

Léčebný plán může zahrnovat různé intervence, včetně

Rehabilitace může probíhat v ambulancích či ordinacích poskytovatelů zdravotní péče, nemocnicích, lůžkových rehabilitačních centrech nebo v některých případech v pohodlí domova klienta či pacienta. Při poskytování domácí péče je často zapotřebí zapojení rodinných příslušníků nebo přátel, kteří mohou poskytnout podporu během rehabilitačního procesu.

Benefity rehabilitace

Rehabilitace může snížit vliv širokého spektra zdravotních stavů včetně nemocí (akutních nebo chronických) nebo zranění. Doplňuje další zdravotní zásahy, jako jsou lékařské a chirurgické zákroky, čímž pomáhá usnadnit zotavení a dosáhnout nejlepšího možného výsledku. Kromě toho může rehabilitace pomoci předcházet, snižovat nebo zvládat komplikace spojené s mnoha zdravotními stavy, například v souvislosti s poraněním míchy, mrtvicí nebo zlomeninami.

Rehabilitace pomáhá minimalizovat nebo zpomalit invalidizující důsledky chronických zdravotních stavů, jako jsou kardiovaskulární choroby, rakovina a cukrovka, tím, že lidem nabízí různé doprovodné strategické terapie a další pomocné nástroje, které ke svému stavu a ke svojí léčbě potřebují.

Rehabilitace jako taková přispívá k tzv. zdravému stárnutí (rovnováha mezi fyzickou, psychickou a sociální kapacitou člověka a jeho cíli tak, aby mohl vést nezávislý a kvalitní život i ve vyšším věku).

Rehabilitace je investice, která přináší výhody pro jednotlivce i pro společnost. Může pomoci vyhnout se nákladné hospitalizaci, zkrátit délku hospitalizace a zabránit opětovnému přijetí pacienta do péče. Jelikož rehabilitace také umožňuje jednotlivcům zapojit se nebo vrátit se do práce a zaměstnání, nebo zůstat nezávislým doma, minimalizuje potřebu finanční podpory nebo podpory pečovatele.

rehabilitační program

Mylné představy o rehabilitaci

Rehabilitace není jen pro lidi se zdravotním postižením nebo dlouhodobě či tělesně postižené. Jedná se spíše o nezbytnou zdravotní službou pro každého s akutním nebo chronickým zdravotním stavem, poruchou nebo zraněním, které omezuje fungování, a jako taková by měla být dostupná pro každého, kdo ji potřebuje.

Rehabilitace není luxusní zdravotní služba, která je dostupná jen pro ty, kteří si to mohou dovolit. Není to ani fakultativní služba ve smyslu „vyzkoušet“ jen tehdy, když selžou jiné intervence na prevenci, vyléčení, nebo zlepšení zdravotního stavu.

Aby bylo dosaženo plného rozsahu sociálních, ekonomických a zdravotních výhod rehabilitace, měly by být včasné, vysoce kvalitní a cenově dostupné rehabilitační intervence dostupné pro všechny. V mnoha případech to znamená začít s rehabilitací hned po zjištění zdravotního stavu a pokračovat ve využívání rehabilitace paralelně s jinými zdravotními intervencemi.

Globální potřeba rehabilitace

V mnoha částech světa je rostoucí potřeba rehabilitace z velké části nenaplněna. Více než polovina lidí žijících v některých zemích s nízkými a středními příjmy, kteří vyžadují rehabilitační služby, jich nedostává. Globální potřeby rehabilitace stále nejsou splněny v důsledku několika faktorů včetně:

rehabilitační pracoviště

Výběr správného rehabilitačního pracoviště

Výběr rehabilitačního centra pro sebe nebo někoho blízkého může být složitý. S tolika faktory, které je zapotřebí promyslet, možná nevíte, kde začít. Zkuste si tedy nejprve sami položit tyto otázky:

Velmi důležitým je také aspekt dostatečného času vyhrazeného pro pacienta. Nespornou výhodou je propojení spolupráce s lékaři, kteří mohou rehabilitaci významně napomoci. Proto vybírejte rehabilitační zařízení vždy racionálně a důsledně.

Objednejte se ještě dnes

Bezplatná online eFyzio-konzultace

Objednejte se na naše pracoviště fyzioterapie EuroPainClinics Fyzio Brno, Hradec Králové a Olomouc vyplněním a odesláním formuláře bezplatné eFyzio-konzultace. Vaše obtíže pohybového aparátu budou posouzeny našimi specialisty a na základě toho vám navrhneme nejvhodnější způsob vaší terapie a termín vaší návštěvy.

EuroPainClinics Fyzioterapie eFyzio-konzultaceBezplatná eFyzio-konzultace s fyzioterapeutem

EuroPainClinics FyzioterapieŠetří váš čas

EuroPainClinics FyzioterapieŠetří vaše peníze

Blog

Vítáme novou posilu týmu EuroPainClinics Fyzio Olomouc!
14.06.2024

Vítáme novou posilu týmu EuroPainClinics Fyzio Olomouc!

V týmu našeho nově otevřeného pracoviště fyzioterapie v Olomouci srdečně vítáme nového kolegu, fyzioterapeuta Bc. Víta Kořínka, který je připraven s maximální zodpovědností a empa...
Zobrazit
Pohybové aktivity pro střední až vyšší věk: Které jsou vhodné?
30.05.2024

Pohybové aktivity pro střední až vyšší věk: Které jsou vhodné?

V období středního a později vyššího věku dochází k mnoha změnám organismu, ať už fyzickým nebo psychickým. Jedním z typických jevů je zpomalení metabolismu (u mužů i u žen), a často doch...
Zobrazit
Přijmeme do týmu: Fyzioterapeut Hradec Králové
15.05.2024

Přijmeme do týmu: Fyzioterapeut Hradec Králové

Pro naše pracoviště specializované fyzioterapie EuroPainClinics Fyzio Hradec Králové přijmeme nového kolegu či kolegyni na pozici FYZIOTERAPEUT / FYZIOTER...
Zobrazit