Všeobecné podmínky EuroPainClinics Fyzio a užití Aplikace

 

1. ÚVOD

1.1. Tyto všeobecné podmínky (dále jen „VOP“) se týkají zejména (i) poskytování služby odborné fyzioterapie v rehabilitaci klientům (dále jen „Služba“) a (ii) online služby, která je dostupná uživatelům eFyzio-konzultace na webové stránce www.fyzioepc.cz (dále jen „Aplikace“). Služba a Aplikace je provozována, vlastněna a spravována naší společností EuroPainClinics Fyzio s.r.o., IČ 09999060, se sídlem Radlická 608/2, Smíchov, 150 00 Praha, obchodní společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 390603 (dále jen „EPC Fyzio“).

1.2. Klientem Služby je každá osoba, která v souladu s těmito VOP čerpá Službu osobně, případně v doprovodu svého zákonného zástupce (zákonných zástupců). Klient nebo jeho zákonný zástupce (zákonní zástupci) je osobou s plnou způsobilostí k právním jednáním (dále jen „Klient“).

1.3. EPC Fyzio poskytuje Klientovi odbornosti nelékařské zdravotnické Služby na základě specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů a to odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle § 24 zákona č. 96/2004 Sb. zdravotnickým pracovníkem způsobilým k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti a odbornou způsobilost k výkonu povolání maséra dle §37 zákona č. 96/2004 Sb. zdravotnickým pracovníkem způsobilým k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením pracovníkem dle § 24 zákona č. 96/2004 Sb.

1.4. Služba Klientovi spočívá v poskytování péče při léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu, nebo poskytování preventivní péče pro předcházení pohybových obtíží za použití neinvazivních manuálních technik odborné fyzioterapie, manuálních nebo přístrojových masážních technik, nebo vybraných postupů fyzikální terapie a přístrojově podporované terapie běžně užívaných v léčbě pohybového aparátu.

A. SLUŽBY

2. POSTUP A PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

2.1. K využití Služby není nutná předchozí návštěva lékaře. EPC Fyzio provádí vlastní diagnostiku, a to i prostřednictvím Aplikace. Nicméně v případě, kdy má Klient zprávu od jiného diagnostického zdravotníka se specializací na léčbu pohybového aparátu (dokumentaci v listinné podobě, na CD, popis RTG, MRI apod.), specialista EPC Fyzio ji může použít jako další informaci ke stanovení diagnózy a nejvhodnější následné péči formou individuálního léčebného postupu.

2.2. Každý Klient je objednán na konkrétní čas ke konkrétnímu terapeutovi EPC Fyzio. Rezervaci příslušné terapie, kterou Klient učiní není závazným potvrzením termínu návštěvy. Pro závazný termín návštěvy je zapotřebí rezervaci potvrdit formou odpovědi na sms či e-mail zaslaný EPC Fyzio, a to do 5 kalendářních dnů od učinění termínu rezervace. Nebude-li tato rezervace takto potvrzena, rezervovaný termín propadá. Zrušení rezervace termínu je možné v souladu se storno podmínkami.

2.3. Před každou plánovanou terapií zapsanou do rezervačního systému je Klientovi odeslána informativní SMS a email s připomenutím blížící se terapie.

2.4. V případě, kdy se Klient nemůže dostavit na naplánovanou Službu, je povinen se omluvit minimálně dva pracovní dny před rezervovaným termínem. Neomluvená terapie nebo terapie omluvená v období kratším, než dva pracovní dny před rezervovaným termínem podléhá storno podmínkám.

2.5. Před zahájením plnění individuálního léčebného postupu jsou terapeutem ústně v dostatečném rozsahu a srozumitelnou formou sděleny Klientovi informace o jeho zdravotním stavu a je navržen individuální léčebný postup včetně účinků léčebného postupu a zdravotních kontraindikací. Pro správné provedení diagnostiky a stanovení správného individuálního léčebného postupu může terapeut vyžadovat po Klientovi provedení kineziologického rozboru nebo jeho relevantní části. Klientovi jsou ať už na webových stránkách, nebo osobně před terapií poskytnuty informace o každé používané metodě (zdravotnímu výkonu) o jejich předpokládaných přínosech, důsledcích a případných rizicích, dále pak různé možnosti alternativního poskytnutí zdravotních služeb. Před zahájením individuálního léčebného postupu je Klientovi v dostatečném rozsahu umožněno klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, s cílem aby Klient získal podrobnosti jeho zdravotního stavu a byl individuální léčebný postup plně srozumitelný. Na základě seznámení se s navrženým individuálním léčebným postupem Klient potvrdí terapeutovi, že vše pochopil a terapeut přistoupí k realizaci navrženého individuálního léčebného postupu. 

2.6. Zahájení terapie individuálním léčebným postupem je dobrovolné a je na vůli Klienta nebo jeho zákonného zástupce.

2.7. Pokud Klient odmítne kteroukoliv část tohoto postupu využívání Služby, ale zároveň vyžaduje dodání Služby, má se za to, že souhlasí s případnými riziky léčebného postupu. Pokud terapeut EPC Fyzio v této situaci kdykoliv zhodnotí, že pokračování individuálního léčebného postupu může narušit zdraví Klienta, má právo na okamžité zastavení terapie Klientovi. Klient má v tomto případě nárok na vrácení dosud nevyčerpané části Služeb.

2.8. V případě další plánované návštěvy si Klient osobně na místě, telefonicky, emailem, nebo web formulářem naplánuje termín další terapie.

2.9. Na začátku každé následné terapie je terapeutem zhodnocena předchozí terapie a dle poskytnutých informací od Klienta terapeut bud pokračuje v individuálním léčebném postupu, nebo je doporučena jeho změna, případně ukončení léčby, pokud se na tom terapeut i Klient vzájemně dohodnou. O každé terapii je veden záznam ve zdravotní dokumentaci Klienta. V tomto záznamu je zaznamenáváno hodnocení již proběhlé terapie jak Klientem, tak terapeutem, popis každé terapie, případně plán terapie na doma i na příští terapii na pracovišti EPC Fyzio. 

2.10. Každý Klient se má možnost před zahájením terapie zdarma a libovolně ptát na možnosti individuálního léčebného postupu a jaké jsou alternativy. Dotazy je možné pokládat telefonicky v provozní době na telefonní lince EPC Fyzio nebo bez omezení emailem.

2.11. V případě nezletilého Klienta nebo Klienta zbaveného způsobilosti k právním jednáním, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky náleží zákonnému zástupci Klienta i Klientovi. Klientovi se v tomto případě informace a zodpovězení doplňujících otázek poskytne způsobem zohledňujícím jeho rozumovou vyspělost a aktuální schopnost informaci porozumět. Nezletilému Klientovi staršímu 15 let se informace a zodpovězení doplňujících otázek poskytne v plném rozsahu s výjimkou případů, kdy tento Klient není schopen v dostatečné míře porozumět významu a charakteru poskytovaných Služeb a jejich vlivu na jeho zdraví a život; v tomto případě se postupuje podle věty předešlé.

3. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

3.1. Klient vůči EPC Fyzio prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že:

a) je plně způsobilý k právním úkonům, případě čerpá Službu se svým zákonným zástupcem;

b) veškeré údaje, které o sobě před zahájením Služeb i v průběhu terapie před každou další navazující terapií dle individuálního léčebného postupu ve VOP definovaným způsobem poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;

c) se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s podmínkami těchto VOP, že těmto zcela rozumí a souhlasí s nimi;

d) řídit se doporučením terapeuta bezprostředně po absolvované terapii, zejména dodržet klidový režim po absolvování vybraných Služeb;

e) zaplatit EPC Fyzio v požadovaném termínu plnou cenu Služeb.

3.2. Klient má právo:

a) být dostatečně a úplně informován EPC Fyzio o Službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, způsobu jejich úhrady;

b) na řádné poskytnutí Klientem objednaných, EPC Fyzio potvrzených a zaplacených Služeb;

c) znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb;

d) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny;

e) reklamovat vady poskytovaných Služeb podle Reklamačního řádu EPC Fyzio;

f) se kdykoliv v průběhu terapie formou individuálního léčebného postupu zeptat na podrobnosti léčby a to mailem kdykoliv nebo telefonicky v pracovní době EPC Fyzio, nebo osobně při následující objednané návštěvě. Osobní konzultace jsou zpoplatněny dle platného ceníku. Konzultace mailem nebo telefonicky jsou po dobu čerpání služeb zcela zdarma.

3.3. Vyjádření souhlasu/nesouhlasu Klienta s poskytováním informací o zdravotním stavu

a) Klient může před přijetím do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů a zda mohou v případech podle § 34 odst. 8, zákona č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“) vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Klient může určit osoby nebo vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po přijetí do péče, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat. Součástí záznamu je rovněž sdělení Klienta, jakým způsobem mohou být informace o jeho zdravotním stavu sdělovány.

b) V těchto případech Klient vyplní formulář „Vyjádření souhlasu/nesouhlasu Klienta s poskytováním informací o zdravotním stavu Klienta“. Formulář vyplní a podepíše Klient a terapeut EPC Fyzio.

c) Tento formulář se podpisem stává součástí zdravotnické dokumentace vedené o Klientovi. 

3.4. Vzdání se podání informace o svém zdravotním stavu

a) Klient se může vzdát podání informace o svém zdravotním stavu (pokud Klient nechce od terapeuta slyšet informace o svém zdravotním stavu nebo diagnózu), popřípadě může určit, které osobě má být podána. 

b) V těchto případech Klient vyplní formulář „Vzdání se podání informace o svém zdravotním stavu“. Formulář vyplní a podepíše Klient a terapeut EPC Fyzio.

c) Tento formulář se podpisem stává součástí zdravotnické dokumentace vedené o Klientovi. 

4. POVINNOSTI EPC FYZIO KE KLIENTOVI

4.1. EPC Fyzio je vůči Klientovi povinna

a) poskytnout Klientovi veškeré informace dle VOP;

b) potvrdit Klientovi řádně objednané Služby; 

c) zabezpečit Klientovi Služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

5. CENA SLUŽBY A JEJICH ÚHRADA

5.1. Cena za užívání Služeb je stanovena dle aktuálního platného ceníku umístěného na webových stránkách www.fyzioepc.cz. EPC Fyzio není plátcem DPH.

5.2. Cena předplacených produktů Služby je splatná vždy před zahájením jejich čerpání. Cena za jednotlivou Službu je splatná v den čerpání Služby. 

5.3. V případě domluvy mezi Klientem (nebo jeho zaměstnavatelem) a EPC Fyzio je možné cenu za Služby uhradit formou faktury. Splatnost faktur je 14 kalendářních dní od okamžiku vystavení faktury. Faktura je v den vystavení zaslána emailem Klientovi a považuje se za doručenou následujícím kalendářním dnem.

5.4. V případě, že celková cena Služby není zaplacena nejpozději do 3 dnů po splatnosti, vyhrazuje si EPC Fyzio právo pozastavit poskytování Služeb do doby plného uhrazení závazku, nebo od objednávky Služeb odstoupit. Opětovně zahájení čerpání Služby je možné po nápravě vadného stavu. V případě odstoupení od objednávky Služeb je Klientovi zaplacena nevyčerpaná část Služeb, pokud je možné tuto část stanovit.

5.5. Zaplacením Služeb se rozumí předání hotovosti, použitím platební karty na terminálu v provozovně, oficiálním potvrzením platby v některém ze systémů zaměstnaneckých výhod smluvně vázaným s EPC Fyzio, nebo připsání platby na účet EPC Fyzio.

6. ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU NA POSKYTNUTÍ SLUŽEB

6.1. Uzavřená smlouva na poskytnutí Služby se uzavírá na dobu neurčitou.

6.2. EPC Fyzio i Klient mají právo jednostranně vypovědět Službu bez udání důvodů.

6.3. V případě ukončení smluvního vztahu nemá Klient právo na vrácení ceny za využívání Služby.

6.4. V případě ukončení smluvního vztahu má EPC Fyzio povinnost odstranit veškeré údaje Klienta tak, aby je nebylo možné žádným způsobem obnovit a použít či zneužít EPC Fyzio či jinou třetí osobou, vyjma případů stanovených právními předpisy.

6.5. Výpověď může být zaslána buď poštou, osobně, emailem nebo jiným podobným způsobem s podpisem Klienta nebo zákonného zástupce Klienta.

6.6. Smluvní vztah končí dnem doručením výpovědi.

7. STORNO PODMÍNKY

7.1. Potvrzením termínu návštěvy Klient vyslovuje svůj souhlas se storno podmínkami, které jsou podrobně upraveny ve speciálním dokumentu „storno podmínky“, které se nacházejí na internetové stránce www.fyzioepc.cz a které jsou nedílnou součástí těchto VOP.

8. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

8.1. V případě, že EPC Fyzio neposkytne všechny objednané a zaplacené Služby v plném rozsahu a kvalitě, má Klient právo na reklamaci. Za předmět reklamace se nepovažují škody, které Klientovi vznikly nebo byly zapříčiněny vlastním zaviněním, nebo nerespektováním doporučeného léčebného režimu nebo klidu v době individuálního léčebného postupu. 

8.2. Reklamace musí být uplatněna osobně, telefonicky nebo mailem ihned po vzniku události bez zbytečného odkladu s uvedením důvodů. Na pozdější reklamace, než jeden kalendářní týden od vzniku reklamace nemůže být vzhledem k povaze Služeb brán zřetel.

8.3. Reklamace vyřizuje bez zbytečného odkladu vedoucí fyzioterapeut, fyzioterapeut pověřený zastupováním, nebo manažer EPC Fyzio, a to podle zásad daných českým právním řádem.

8.4. K uznání reklamace je vyžadována ještě v době trvání reklamovaných obtíží referenční kontrolní návštěva Klienta na pracovišti EPC Fyzio za přítomnosti vedoucího fyzioterapeuta, nebo zástupce EPC Fyzio.

8.5. Je-li reklamace shledána jako oprávněná, má Klient právo na náhradu reklamované Služby.

8.6. Pokud Klient z osobních nebo subjektivních důvodů nevyužije objednané Služby, nevzniká mu nárok na reklamaci.

B. APLIKACE

1. OBECNÉ

1.2. Aplikace je komunikační platforma pro uživatele eFyzio-konzultace.

1.3. Principem eFyzio-konzultace je online konzultace zdravotního stavu pacienta odborníky EPC Fyzio, zda je pacient vhodným kandidátem k následnému poskytnutí odborné vstupní konzultace/specializovaného vyšetření u EPC Fyzio ke svým obtížím spojeným s bolestí (dále jen „eFyzio-konzultace“).

1.4. EPC Fyzio prohlašuje, že je poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.

1.5. Přístup a oprávnění užívat Aplikaci (včetně níže specifikovaných služeb) má člověk, který:

·    je starší 18 let a nebyl omezen ve svéprávnosti v oblasti, pod jejíž rozsah by bylo možné podřadit užívání Aplikace;

·    vyplnil a odeslal formulář eFyzio-konzultace;

·    obdržel přístupové údaje,

(dále jen „Uživatel” nebo „Uživatelé” nebo též „Pacient”).

1.6. EPC Fyzio prohlašuje, že je plně odpovědný za obsah, který je dostupný v rámci Aplikace. Zmíněná odpovědnost EPC Fyzio se však netýká těch údajů, které budou do Aplikace (resp. níže specifikovaného Uživatelského účtu) a v rámci využívání dílčích navazujících služeb vloženy ze strany Uživatele. Bude-li se jednat o zmíněné v předchozí větě, odpovědnost se vztahuje na Uživatele.

1.7. Uživatelským účtem se rozumí:

·    digitální rozhraní Aplikace, které je přístupné výlučně Uživateli a zahrnuje komplexní soubor údajů a osobních údajů, které vznikají na základě užívání Aplikace Uživatelem,

·    online rozhraní prostřednictvím kterého Uživatel může plnohodnotně užívat Aplikaci a služby, které jsou na Aplikaci navázány

(dále jen „Uživatelský účet” nebo „Uživatelské účty”).

1.8. Službami se rozumějí veškeré funkcionality nabízené Uživatelům prostřednictvím Aplikace (dále jen „Dílčí navazující služby”).

1.9. Nevyplývá-li z těchto VOP jinak, je poskytovatelem Dílčích navazujících služeb EPC Fyzio.

1.10. Vyplývá-li z těchto VOP, že EPC Fyzio není poskytovatelem Dílčí navazující služby, akceptací těchto VOP a okamžikem využití příslušné Dílčí navazující služby, vzniká s právní platností a účinností smluvní vztah mezi poskytovatelem příslušné Dílčí navazující služby a Uživatelem, přičemž předmětem takového smluvního vztahu jsou vzájemné závazky zmíněných smluvní stran týkající se úpravy podmínek poskytování příslušné Dílčí navazující služby.

1.11. Užívání Aplikace je bezúplatné.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET A ZÍSKÁNÍ PŘÍSTUPU DO APLIKACE

2.1. Uživatelský účet získají automaticky Uživatelé, kteří využili eFyzio-konzultaci, resp. vyplněním a odesláním formuláře eFyzio-konzultace. Po odeslání formuláře eFyzio-konzultace Uživatel obdrží emailové sdělení, které bude obsahovat vygenerované přihlašovací údaje.

2.2. Vytvořením Uživatelského účtu dochází s právní platností a účinnosti ke vzniku rámcového právního vztahu mezi EPC Fyzio a Uživatelem, který upravuje podmínky užívání Aplikace (resp. Uživatelského účtu) a Dílčích navazujících služeb (dále jen „Rámcová smlouva“).

2.3. Uživatel není oprávněn sdělovat své přihlašovací údaje do Uživatelského účtu třetí osobě. Uživatel nese plnou právní odpovědnost za neoprávněné užití přihlašovacích údajů k jeho Uživatelského účtu.

2.4. Uživatel je oprávněn užívat Uživatelský účet pouze osobně, tzn. Uživatelský účet není možné užívat společně s další osobou.

2.5. V případě, že Uživatel přihlašovací heslo ke svému uživatelskému účtu ztratí nebo zapomene, EPC Fyzio mu zpřístupní funkci pro jeho opětovné vytvoření.

3. UŽÍVÁNÍ APLIKACE

3.1. Aplikace slouží k evidenci:

·    údajů odeslaných Pacientem formulářem eFyzio-konzultace;

·    informací o vyhodnocení eFyzio-konzultace provedené na základě informací zadaných Pacientem do formuláře eFyzio-konzultace spolu s odkazy na poskytnuté přílohy;

·    údajů o absolvovaných a plánovaných vyšetřeních včetně termínu návštěvy;

·    dotazníků s vyhodnocením léčby;

·    dat, kterými EPC Fyzio o Pacientovi disponuje.

3.2. Způsob využívání jednotlivých služeb Aplikace je uživateli vysvětlen přímo v Aplikaci.

4. PROHLÁŠENÍ A ODPOVĚDNOST

4.1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím Aplikace prezentovat pouze takové údaje, které nemohou způsobit oprávněnou újmu EPC Fyzio ani jakékoli třetí osobě, údaje pravdivé a úplné, nevzbuzující klamavou představu o jejich skutečném významu. V této souvislosti je EPC Fyzio oprávněna po Uživateli vyžadovat doplnění, nebo úpravu Uživatelem uvedených údajů, případně odpovídající vysvětlení.

4.2. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že EPC Fyzio je oprávněna uchovávat jednotlivé údaje z Uživatelského účtu a informace s nimi související, a to za účelem tvorby anonymizovaných reportů a statistik nebo pro případ vzniku sporu mezi Uživatelem a EPC Fyzio, týkajícího se porušování těchto podmínek po dobu tří let od deaktivace Uživatelského účtu.

4.3. EPC Fyzio má právo bez předchozího upozornění uživatele odmítnout zveřejnění jakéhokoli textu (smazat, odstranit, zablokovat, upravit aj.), který je: v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy; údajem se sexuálním podtextem; údajem v rozporu se zvyklostmi obvyklými pro vyplnění konkrétních formulářů; údajem o třetí osobě, zjevně uvedeným bez souhlasu či vědomí této třetí osoby, či údajem zjevně nepravdivým; údajem způsobilým poškodit dobré jméno EPC Fyzio nebo jakékoli třetí osoby. EPC Fyzio je oprávněna kontrolovat obsah zde uvedených údajů, je oprávněn upozornit Uživatele na rozpor jeho jednání s podmínkami a požadovat na Uživateli okamžitou nápravu.

4.4. Přístup k Uživatelskému účtu je chráněn přihlašovacím heslem, které je Uživatel povinen chránit před zneužitím. Za zneužití přístupových údajů k Uživatelskému účtu, způsobené jejich špatnou ochranou ze strany Uživatele, EPC Fyzio nenese odpovědnost, a to ani vůči Uživateli samotnému, ale ani vůči jakékoli jiné třetí osobě.

4.5. EPC Fyzio neodpovídá za újmu vzniklou Uživateli či jakékoli třetí osobě v důsledku vyšší moci či poruch mimo technická zařízení EPC Fyzio. EPC Fyzio neodpovídá za správnost a úplnost údajů zveřejněných ve Aplikaci a osobě, která se těmito údaji řídí, neposkytuje žádnou záruku za škodu z nich vzniklou.

4.6. EPC Fyzio je povinna s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.

4.7. EPC Fyzio prohlašuje, že poskytování služby eFyzio-konzultace nemá povahu zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.

4.8. Výsledek eFyzio-konzultace má výhradně informační charakter a nemůže být v žádném případě interpretován nebo považován za lékařskou radu, konzultaci nebo diagnózu. Tento není ani základem pro svévolnou diagnostiku či individuální léčbu sebe či třetí osoby na základě informací získaných díky eFyzio-konzultaci. eFyzio-konzultace představuje doporučení a lze ji využít jako podklad při vyhledávání specializovaného fyzioterapeuta či pracoviště fyzioterapie v místě bydliště Pacienta. eFyzio-konzultace nenahrazuje návštěvu u lékaře, lékařskou diagnostiku, ani žádnou jinou konzultaci s lékařem.

4.9. EPC Fyzio nenese odpovědnost za:

·    jednání Uživatele v souvislosti s informacemi získanými a/nebo uvedenými v eFyzio-konzultaci;

·    správnost, kompletnost, důvěryhodnost a/nebo autenticitu údajů a Informací uvedených Uživatelem ve formuláři eFyzio-konzultace;

·    jakékoliv škody vzniklé v důsledku užívání Aplikace způsobem, který je v rozporu s právními předpisy či těmito VOP.

4.10. EPC Fyzio vyvine maximální úsilí pro to, aby byla Aplikace přístupná nepřetržitě. Uživatel tímto bere na vědomí, že z důvodu nezbytné údržby Aplikace, případně z důvodu vlivů nezaviněných EPC Fyzio může Aplikace vyžadovat plánované i neplánované odstávky.

4.11. Případné odstávky Aplikace nepředstavují porušení povinností EPC Fyzio dle Rámcové smlouvy.

5. PRÁVA K APLIKACI A JEJÍMU OBSAHU

5.1. Vlastníkem Aplikace a jejího obsahu (databáze) je EPC Fyzio. Uživatel nemá k Aplikaci žádná vlastnická práva. Aplikace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „Autorský zákon”) chráněna zmíněný zákonem.

5.2. Veškerý obsah Aplikace podléhá ochraně podle příslušných obecně závazných právních předpisů týkajících se práva duševního a průmyslového vlastnictví a je vlastnictvím EPC Fyzio, případně poskytovatelů příslušných licencí. V případě zrušení Uživatelského účtu budou veškeré údaje o Uživateli smazány ve lhůtě stanovené v čl. 4.2 těchto VOP; to neplatí v případě, že důvodem zrušení uživatelského účtu bylo porušování těchto podmínek Uživatelem.

5.3. Uživatel není oprávněn užívat Aplikaci jinak než pro vlastní potřebu. Uživatel není oprávněn obsah Aplikace rozšiřovat či kopírovat bez předchozího písemného souhlasu EPC Fyzio. Uživatel není oprávněn provádět jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu Aplikace.

5.4. Uživatel je oprávněn užít údaje z Aplikace, kterých není autorem, pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané údaje nesmí žádným způsobem rozšiřovat ani reprodukovat.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. EPC Fyzio jakožto provozovatel Aplikace či poskytovatelé Dílčích navazujících služeb odlišní od EPC Fyzio zpracovávají osobní údaje Uživatelů jako správce osobních údajů, a to vždy alespoň na některém z následujících právních základů:

·    příslušného smluvního vztahu, tj. právní základ dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”);

·    Zákona o zdravotních službách, tj. právní základ dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;

·    souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to však pouze za předpokladu, že jej Uživatel EPC Fyzio udělí.

6.2. EPC Fyzio a poskytovatelé Dílčích navazujících služeb odlišní od EPC Fyzio jsou povinni zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji Uživatele v souladu s GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Zákonem o zdravotních službách a v souladu s těmito VOP, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů.

6.3. EPC Fyzio a poskytovatelé Dílčích navazujících služeb odlišní od EPC Fyzio zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů, zejména přijmou veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití. Mezi taková opatření patří, zejména přesné stanovení pravidel pro práci s Aplikací, Zdravotnickým softwarem, nakládání s dokumenty obsahujícími osobní údaje pouze určenými pracovníky EPC Fyzio či poskytovateli Dílčích navazujících služeb odlišných od EPC Fyzio, dále povinnost mlčenlivosti osob zabývajících se zpracováním osobních údajů za účelem provozování Uživatelského účtu.

6.4. Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve speciálním dokumentu, tj. tzv. „Zpracování osobních údajů pro účely poskytnutí služby eFyzio-konzultace“, které jsou též zpřístupněny v online prostředí internetové stránky www.fyzioepc.cz a jeho prostřednictvím si EPC Fyzio ve vztahu k Uživateli plní svou informační povinnost ve smyslu čl. 12 a 13 GDPR.

7. UKONČENÍ UŽÍVÁNÍ APLIKACE

7.1. Užívání Aplikace může být ukončeno následujícími způsoby:

·    zrušením Uživatelského účtu ze strany Uživatele;

·    EPC Fyzio doručí Uživateli do emailové schránky písemné oznámení o ukončení užívání Aplikace, a to poté co Uživatel nereagoval nápravným způsobem na předchozí emailovou písemnou výzvu, která mu byla též doručena ze strany EPC Fyzio do emailové schránky a jejímž prostřednictvím byl EPC Fyzio vyzván k okamžitému ukončení jednání, kterým došlo/dochází porušování pravidel vyplývajících z těchto VOP nebo obecně závazných právních předpisů České republiky. Jak zmíněná výzva, tak i zmíněné oznámení o ukončení užívání Aplikace musí vždy obsahovat skutkové okolnosti, jejichž prostřednictvím dle vyhodnocení EPC Fyzio došlo/dochází k porušení výše specifikovaných pravidel (tj. pravidla obsažená ve VOP a obecně závazných předpisech).

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Aktuální znění těchto VOP je dostupné v online prostředí internetové stránky www.fyzioepc.cz.

8.2. EPC Fyzio si vyhrazuje právo na jednostrannou a přiměřenou změnu VOP. Taková jednostranná změna VOP je platná a účinná od okamžiku uveřejnění v rámci internetové stránky www.fyzioepc.cz.

8.3. EPC Fyzio tímto Uživatele informuje o tom, že eFyzio-konzultace je poskytována elektronickou cestou, která je spojena s riziky charakteristickými pro tento typ služeb, zejména přítomností softwaru typu malware (např. počítačových virů, škodlivého softwaru schopného se svévolně šířit) nebo typu spyware (např. software sledující aktivity uživatele na internetu). Současně EPC Fyzio Uživatele informuje, že učinila veškeré nezbytné kroky za účelem minimalizace výše uvedených rizik.

8.4. Veškeré právní vztahy mezi Uživatelem a EPC Fyzio a případné spory mezi nimi se řídí právním řádem České republiky a budou řešeny před příslušnými soudy České republiky.

8.5. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.8.2023

 

Bezplatná online eFyzio-konzultace

Objednejte se na naše pracoviště fyzioterapie EuroPainClinics Fyzio Brno, Hradec Králové a Olomouc vyplněním a odesláním formuláře bezplatné eFyzio-konzultace. Vaše obtíže pohybového aparátu budou posouzeny našimi specialisty a na základě toho vám navrhneme nejvhodnější způsob vaší terapie a termín vaší návštěvy.

EuroPainClinics Fyzioterapie eFyzio-konzultaceBezplatná eFyzio-konzultace s fyzioterapeutem

EuroPainClinics FyzioterapieŠetří váš čas

EuroPainClinics FyzioterapieŠetří vaše peníze

Blog

Vítáme novou posilu týmu EuroPainClinics Fyzio Olomouc!
14.06.2024

Vítáme novou posilu týmu EuroPainClinics Fyzio Olomouc!

V týmu našeho nově otevřeného pracoviště fyzioterapie v Olomouci srdečně vítáme nového kolegu, fyzioterapeuta Bc. Víta Kořínka, který je připraven s maximální zodpovědností a empa...
Zobrazit
Pohybové aktivity pro střední až vyšší věk: Které jsou vhodné?
30.05.2024

Pohybové aktivity pro střední až vyšší věk: Které jsou vhodné?

V období středního a později vyššího věku dochází k mnoha změnám organismu, ať už fyzickým nebo psychickým. Jedním z typických jevů je zpomalení metabolismu (u mužů i u žen), a často doch...
Zobrazit
Přijmeme do týmu: Fyzioterapeut Hradec Králové
15.05.2024

Přijmeme do týmu: Fyzioterapeut Hradec Králové

Pro naše pracoviště specializované fyzioterapie EuroPainClinics Fyzio Hradec Králové přijmeme nového kolegu či kolegyni na pozici FYZIOTERAPEUT / FYZIOTER...
Zobrazit